Impozitul pe cladiri 


  Declaratia de impunere pentru deschidere rectificare rol fiscal persoane juridice pt cladiri/ terenuri             ITL-010 si ITL-011 - in 2 exemplare 
  In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,25% si 1,50% inclusiv asupra valorii de inventar a cladirii. In Bucuresti cota este de 1,5% cf. H.C.G.M.B. nr.405/2009. Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii. La determinarea valorii de inventar a cladirii se are in vedere insumarea valorilor tuturor elementelor si instalatiilor functionale ale acesteia, cum sunt: terasele, scarile, ascensoarele, instalatiile de iluminat, instalatiile sanitare, instalatiile de incalzire, instalatiile de telecomunicatii prin fir si altele asemenea, aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor si instalatiilor functionale ale cladirii.

  In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.
  In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota de impozit pe cladiri este intre 5% si 10% aplicata la valoarea de inventar.
  In municipiul Bucuresti cota de impozit este de 10%, stabilita prin H.C.G.M.B. nr.405/2009 si se aplica la valoarea de inventar inregistrata in contabilitate pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare.
  In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe toata durata contractului, impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar, iar valoarea care se ia in calcul la stabilirea impozitului pe cladiri este cea prevazuta in contract, asa cum este inregistrata in evidentele contabile ale locatarului sau locatorului.
  In cazul cladirilor care fac obiectul contractelor de concesionare sau de inchiriere, valoarea lucrarilor executate de locatar, de reconstruire, consolidare, este valoarea reala declarata a lucrarilor pentru regularizarea taxei de eliberare a autorizatiei de construire.
  Impozitul pe cladiri este datorat de o persoana juridica atat pentru cladirile aflate in functiune, in rezerva sau in conservare, cat si pentru cele aflate in functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii.
  In cazul cladirilor proprietate publica sau privata a statului ari a unitatilor administrativ teritoriale,concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatariilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.


Conform HCGMB 5/2007

1.  pct. 1.1.1 (5) contribuabilii datoreaza impozitul pe cladiri si in situatia in care cladirea este administrata sau folosita de alte persoane decat titularul dreptului de proprietate si pentru care locatarul sau concesionarul datoreaza chirie ori redeventa in baza unui contract de inchiriere , locatiune sau concesiune dupa caz .
2.  In cazul cladirilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatiilor administrative teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor , a locatarilor , titularilor dreptului de administrare sau de folosinta , dupa caz , in conditii similare impozitului pe cladiri.

I.1.  Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt, dupa cum urmeaza (LG571/2003, art 250, alin (1)):

  Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru:
a)  cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
b)  cladirile clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
c)  cladirile care constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute pe teritoriul Romaniei si componentele acestora, exceptand spatiile folosite pentru activitati economice;
d)  cladirile din patrimoniul unitatilor si institutiilor de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
e)  cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
f)  cladirile afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearoelectrice, statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni;
g)  cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome A.P.P.S., cu axceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
h)  cladirile funerare din cimitire si crematorii;
i)  cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
j)  cladirile restituite potrivit art.16 din Legea nr.210/2001, republicata;
k)  cladirile din patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
l)  cladirile retrocedate in conf. cu art.1 alin.(6) din O.U.G. nr.83/2999;
m)  cladirile restituite cf. art.1 alin.(5) din O.U.G. nr.83/1999;
n)  cladirile afectate de activitati hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
o)  cladirile care fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
p)  constructiile speciale din subteran;
q)  cladirile utilizate ca sere, solarii, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
r)  cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;
s)  cladiri utilizate pentru activitati social umanitare de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotararii consiliului local.

I.2.  Acte necesare pentru declararea unui imobil

I.2.1.  Pentru deschiderea rolului fiscal in cazul dobandirii unei cladiri cumparate din fondul de stat :

-  Contract de vanzare-cumparare;
-  Proces verbal de receptie;
-  Fisa bunului imobil;
-  Certifcatul de Inmatriculare al Societatii Comerciale;
-  Nota contabila prin care, persoana juridica, inregistreaza in evidentele contabile valoarea de achizitie (costul de achizitie ) a imobilului, fara T.V.A. (cu T.V.A. in cazul in care persoana juridica nu este platitoare de T.V.A.);
- Balanta de verificare pentru luna calendaristica in care s-a inregistrat nota contabila cu valoarea de achizitie ( costul de achizitie ) a imobilului.

I.2.2. Pentru deschiderea rolului fiscal in cazul dobandirii unui imobil (cladire,constructie) :

-Contract de vanzare -cumparare, act de donatie, contract de schimb, hotarare judecatoresasca (definitiva si irevocabila), certificat de mostenitor, proces-verbal de adjudecare la licitatie a unui imobil, etc..
- Fisa bunului imobil;
-Certificatul de Inmatriculare al Societatii Comerciale;
-Nota contabila prin care, persoana juridica, inregistreaza in evidentele contabile valoarea de inventar ( costul de achizitie / valoarea actuala / sulta ) a imobilului, fara T.V.A.,(cu T.V.A. in cazul in care persoana juridica nu este platitoare de T.V.A.) ;
-Balanta de verificare pentru luna calendaristica in care s-a introdus nota contabila cu valoarea de inventar a imobilului.

I.2.3. Pentru deschiderea rolului fiscal in cazul dobandirii unei cladiri nou construite:

-Autorizatia de constructie;
-Procesul verbal de receptie in cazul cladirilor executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatie;
-In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de constructie si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei in conditiile legii, procesul verbal de receptie in care se consemneaza stadiul lucrarilor;
-Schita cladirii;
-Fisa bunului imobil;
-Certificatul de Inmatriculare al Societatii Comerciale;
-Nota contabila prin care, persoana juridica, inregistreaza in evidentele contabile valoarea de inventar ( costul de productie ) a imobilului, fara T.V.A., (cu T.V.A. in cazul in care persoana juridica nu este platitoare de T.V.A.);
- Balanta de verificare pentru luna calendaristica in care s-a inregistrat nota contabila cu valoarea de inventar ( costul de productie ) a imobilului.

I.2.4. Pentru deschiderea rolului fiscal in cazul dobandirii unui imobil retrocedat :

-Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
-Proces verbal de receptie;
-Dispozitia Primarului General de punere in posesie;
-Certificatul de Inmatriculare al Societatii Comerciale;
-Fisa bunului imobil;
-Nota contabila prin care, persoana juridica, inregistreaza in evidentele contabile valoarea de inventar ( valoarea actuala) a imobilului, fara T.V.A.(cu T.V.A. in cazul in care persoana juridica nu este platitoare de T.V.A.);
-Balanta de verificare pentru luna calendaristica in care s-a inregistrat nota contabila cu valoarea de inventar ( valoarea actuala ) a imobilului.

Demolare imobil

Acte necesare (in copie):
-declaratia contribuabilului, pe propria raspundere
-Procesul - verbal de demolare
-hotararrea AGA sau a unicului asociat prin care se aproba demolarea
-Nota contabila de scoatere din evidentele contabile
-Balanta de verificare la luna in care a avut loc operatiunea

Vanzare imobil

Acte necesare:
-declaratia de incetare efectuata de contribuabil, pe propria raspundere
-actul de incetare, de la caz la caz: contractul de vanzare cumparare, procesul verbal de licitatie, actul de cesiune autentificat la notariat, actul de donatie autentificat si dupa caz, acceptul de donatie autentificat la notariat
-act aditional la contractul de societate si / sau statutul societatii, dupa caz
-nota contabila de scoatere din evidentele contabile
-balanta de verificare la luna in care a avut loc operatiunea

Incetare imobile in urma unei hotarari judecatoresti

Acte necesare:
-hotararea judecatoreasca prin care se dispune incetarea dreptului de proprietate asupra bunului respectiv (hotararea trebuie sa fie definitiva si irevocabila, in Cartea Funciara, transcrisa in Registrul de inscriptiuni si transcriptiuni sau intabulata si sa aiba titlu executoriu
-nota contabila de scoatere din evidentele contabile
-balanta de verificare la luna in care a avut loc operatiunea

Declarare imobile reevaluate

Acte necesare:
-declaratia tip a contribuabilului, pe propria raspundere, cu valoarea de inventar a imobilului
-procesul verbal de reevaluare
-hotarare AGA, Proces verbal de aprobare a raportului de reevaluare si a inregistrarii in evidentele contabile a diferentelor din reevaluare
-nota contabila de inregistrare in evidentele contabile a diferentelor din reevaluare, balanta aferenta

Declarare constructii provizorii

Acte necesare:
-declaratia tip a contribuabilului, pe propria raspundere, privind constructia provizorie
-actul de proprietate asupra constructiei (contract de vanzare-cumparare, factura de la o persoana juridica, proces verbal de licitatie)
-documentul legal pentru amplasarea constructiei pe domeniul public sau in spatii special amenajate
-contractul de proprietate sau inchiriere pentru terenuri apartinand unor persoane fizice sau juridice

Declarare imobile leasing

Acte necesare:
-copie contract leasing financiar
-copie fisa bunului imobil (pt cladiri si terenuri)
-certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului

    Impozitul pe cladirile detinute de persoane juridice se aplica pentru orice cladire aflata in functiune, in rezerva sau in conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizarii. In cazul in care o persoana juridica dobandeste sau construieste o cladire, isi extinde, demoleaza sau modifica o cladire existenta, are obligatia sa depuna declaratie, in acest sens, in termen de 30 de zile de la data aparitiei uneia dintre aceste situatii. Obligatia de a depune declaratie fiscala revine si contribuabililor care instraineaza cladiri.
Impozitul anual pe cladiri ,datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili persoane juridice, in suma de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrative-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate:

       - 31 Martie
       - 30 Septembrie

 Pentru sumele achitate dupa expirarea termenelor de plata se calculeaza majorari de intirziere de 0,1% pentru fiecare zi de intirziere incepind cu luna imediat urmatoare termenului de scadenta si pina la data stringerii sumei datorate, inclusiv
 Incepind cu data de 01.07.2010 nivelul majorarilor de intirziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepind cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului de scadenta si pina la data stingerii, inclusiv.
 Orice persoana care dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la comportamentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla fizic cladirea; In cazul cladirilor situate pe raza sectorului 6, declaratiile se depun la sediile din Dr.Taberei nr.18, Cl. Giulesti nr.125, Sos.Virtutii nr.1-3.
 Declaratiile se depun intr-un termen de 30 de zile de la dta dobandirii / construirii / instrainarii sau demolarii. Astfel de declaratii se depun, in acelasi termen si pentru una din urmatoarele situatii:
a) intervin schimbari privind domiciliul fiscal;
b) intervin modificari ce conduc la recalcularea impoyitului pe cladiri;
c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la recalcularea impozitului;
d) intrevin schimbari privind numele si prenumele, in cazul persoanelor fizice sau schimbarii privind denumirea, in cazul persoanelor juridice
 Obligatia de a depune declaratie fiscala revine deopotriva si persoanelor care sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri.
 Nivelul amenzilor aplicate in cazul persoanelor juridice se regaseste in H.C.G.M.B. nr. 405/2009 pct.1.11,astfel:
- pentru declararea peste termenul de 30 de zile, amenda este de la 240 lei la 960 lei;
- pentru nedeclarare, amenda este de la 960 lei la 2400 lei.

Nedepunerea sau depunerea peste termenul de 30 de zile a declaratiei se sanctioneaza cu amenda prevazuta la art.294 din Codul fiscal.

DECLARATIA DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe cladire-model ITL-010