Persoane Juridice

 

Impozitul pe terenurile aflate in proprietate

    Se datoreaza si de persoanele juridice posesoare de terenuri situate in Romania.
Pentru terenurile situate in intravilan impozitul se stabileste luand in calcul suprafata si zona in care este incadrat terenul in cadrul sectorului, la care corespund valorile prevazute la art. 258, alin. 2 Cod Fiscal.
Pentru calculul impozitului pentru terenurile situate in extravilanul localitatilor , sunt necesare urmatoarele date :
   - suprafata terenului
   - in cazul terenului incadrat la categoria de folosinta ,terenuri cu constructii.

   In cazul contribuabililor, persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de teren cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza ca in cazul persoanelor fizice, numai daca indeplinesc, cumulativ urmatoarele conditii:
a) are prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b) are inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea activitatii de „agricultura”
In caz contrar, impozitul pe terenul din intravilanul municipiului Bucuresti datorat de persoanele juridice se calculeaza in conformitate cu prev. art. 258, alin.(2) din Codul fiscal.

Impozitul pe teren nu se datoreaza potrivit prevederilor art. 257 Cod Fiscal pentru :

a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;
b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate juridica;
c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;
d) orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata;
e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul autoritatilor locale;
f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;
g) orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice;
h) orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestuia;
i)  terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara;
k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;
l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
m) terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;
n)  terenurile aferente cladirilor prevazute la art. 250 alin. (1) pct. 6 si 7, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice. o) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;
p)  terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;
r) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public.

Pentru deschiderea rolului fiscal in cazul dobandirii unui teren :

- Titlul de proprietate, procesele verbale de punere in posesie, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de comisia locala, chiar daca nu este emis titlul de proprietate;
-  Dovada inscrierii in registrul agricol in care este mentionata categoria de folosinta a terenului;
-  Fisa bunului imobil sau fisa corpului de proprietate;
- Certificatul de Inmatriculare al Societatii Comerciale;
- Nota contabila prin care, persoana juridica, inregistreaza in evidentele contabile valoarea de inventar a imobilului, fara T.V.A.(cu T.V.A. in cazul in care persoana juridica nu este platitoare de T.V.A.);
- Balanta de verificare pentru luna calendaristica in care s-a inregistrat nota contabila cu valoarea de inventar a imobilului

Art. 258. (1) Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.

(2)  in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCTII
Art. 258 alin. (2)

 

NIVELURILE PENTRU ANUL 2010 lei/ha in Municipiul Bucuresti
Zona lei/ha
   O
A 8.921
B 7.408
C 5.600
D 3.832(51) Ca exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform prevederilor alin. (3)-(5) numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura
; b) au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a). (52) in caz contrar, impozitul pe terenul situat in intravilanul unitatii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza conform alin. (2).
(6) in cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 251 alin. (5):

PENTRU  2007 IMPOZIT / TAXA PE TEREN - INTRAVILAN ALTA CATEGORIE DECAT TEREN CU CONSTRUCTII  lei/ha
  A B C D
Teren arabil 24 18 16 13
Pasune 18 16 13 11
Faneata 18 16 13 11
Vie 40 30 24 16
Livada 46 40 30 24
Padure sau alt tereren cu vegetatie Forestiera 24 18 16 13
Teren cu ape 13 11 7 x
Drumuri si cai ferate x x x x
Neproductiv x x x x
Coeficient pentru BUCURESTI = 8        
DECLARATIA DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului/taxa pe teren-model 2006 ITL-011

- pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ - teritoriale concesionat, inchiriate, date in administrare sau in folosinta persoanelor juridice, impozitul pe teren se plateste de catre persoana care foloseste terenul. Orice persoana care dobandeste, instraineaza sau modifica folosinta terenului are obligatia de a depune declaratie de impunere in termen de 30 de zile de la aparitia uneia dintre aceste situatii.

Impozitul pe teren se plateste anual in doua rate egale, pana la :

- 31 Martie
- 30 Septembrie

 Pentru sumele achitate dupa expirarea termenului de plata se calculeaza majorari de intirziere de 0,1% pentru fiecare zi de intirziere, incepind cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta pina la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
 Incepind cu data de 01.07.2010,nivelul majorarilor de intirziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepind din ziua imediat urmatoare expirarii termenului de scadenta si pina la data stingerii, inclusiv.