Impozitul asupra mijloacelor de transport

     Impozitul asupra mijloacelor de transport se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a acestora si se calculeaza prin inmultirea numarului de fractii de 200 cmc. sau fractiune din acesta cu suma corespunzatoare prevazuta la art. 263 Cod Fiscal, alin. 2. Pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala de peste 12 tone taxa este prevazuta la alin.4, acelasi articol.

 

cmc   2010
motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacit. cil. de pana la 1600 cmc inclusiv 8
autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc inclusiv 18
autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc inclusiv 36
autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc inclusiv 72
autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc 145
autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc 24
alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv, precum si autoturismele de teren din productia interna 30
tractoare inmatriculate 18      Pentru remorci , semiremorci si rulote impozitul este stabilit in suma fixa in lei/ an , in mod diferentiat , in functie de masa totala maxima autorizata a acestora

REMORCI / SEMIREMORCI 2010
pana la 1 T 8
intre 1T - 3T 29
intre 3T - 5T 45
peste 5T 55

 

IMPOZIT AUTO PENTRU AUTOVEHICULE CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA DE PESTE 12 TONE
NUMARUL AXELOR SI MASA AUTORIZATA ( IN TONE ) TAXA ( LEI/AN/AUTOVEHICUL ) 2010
AXA MOTOARE CU SUSPENSIE PNEUMATICA SAU ECHIVALENT RECUNOSCUT AXA MOTOARE CU ALT SISTEM DE SUSPENSIE
AUTOVEHICULE CU DOUA AXE SI CU MASA :
PESTE 12 t, DAR NU NAI MULT DE 13 t 0 102
PESTE 13 t, DAR NU NAI MULT DE 14 t 102 282
PESTE 14 t, DAR NU NAI MULT DE 15 t 282 396
PESTE 15 t 396 897
AUTOVEHICULE CU TREI AXE SI CU MASA :
PESTE 15 t, DAR NU NAI MULT DE 17 t 102 177
PESTE 17 t, DAR NU NAI MULT DE 19 t 177 364
PESTE 19 t, DAR NU NAI MULT DE 21 t 364 472
PESTE 21 t, DAR NU NAI MULT DE 23 t 472 727
PESTE 23 t, DAR NU NAI MULT DE 25 t 727 1,129
PESTE 25 t, DAR NU MAI MULT DE 26 t 727 1,129
AUTOVEHICULE CU PATRU AXE SI CU MASA :
PESTE 23 t, DAR NU NAI MULT DE 25 t 472 478
PESTE 25 t, DAR NU NAI MULT DE 27 t 478 747
PESTE 27 t, DAR NU NAI MULT DE 29 t 747 1,185
PESTE 29 t, DAR NU NAI MULT DE 31 t 1,185 1,758
PESTE 31 t, DAR NU MAI MULT DE 32 t 1,185 1,758
COMBINATII DE AUTO. CU MASA TOT. MAX. AUTORIZ. > 12 t (AUTOVEH. ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE)
AUTOVEHICULE CU 2 + 1 AXE SI CU MASA :
PESTE 12 t, DAR NU NAI MULT DE 14 t 0 0
PESTE 14 t, DAR NU NAI MULT DE 16 t 0 0
PESTE 16 t, DAR NU NAI MULT DE 18 t 0 46
PESTE 18 t, DAR NU NAI MULT DE 20 t 46 105
PESTE 20 t, DAR NU NAI MULT DE 22 t 105 246
PESTE 22 t, DAR NU NAI MULT DE 23 t 246 318
PESTE 23 t, DAR NU NAI MULT DE 25 t 318 573
PESTE 25 t, DAR NU MAI MULT DE 28 t 573 778
AUTOVEHICULE CU 2 + 2 AXE SI CU MASA :
PESTE 23 t, DAR NU NAI MULT DE 25 t 99 230
PESTE 25 t, DAR NU NAI MULT DE 26 t 230 377
PESTE 26 t, DAR NU NAI MULT DE 28 t 377 553
PESTE 28 t, DAR NU NAI MULT DE 29 t 553 668
PESTE 29 t, DAR NU NAI MULT DE 31 t 668 1,097
PESTE 31 t, DAR NU NAI MULT DE 33 t 1,097 1,522
PESTE 33 t, DAR NU NAI MULT DE 36 t 1,522 2,311
PESTE 36 t, DAR NU MAI MULT DE 38 t 1,522 2,311
AUTOVEHICULE CU 2 + 3 AXE SI CU MASA :
PESTE 36 t, DAR NU NAI MULT DE 38 t 1,211 1,686
PESTE 38 t, DAR NU MAI MULT DE 40 t 1,686 2,291
AUTOVEHICULE CU 3 + 2 AXE SI CU MASA :
PESTE 36 t, DAR NU NAI MULT DE 38 t 1,070 1,486
PESTE 38 t, DAR NU NAI MULT DE 40 t 1,486 2,055
PESTE 40 t, DAR NU MAI MULT DE 44 t 2,055 3,040
AUTOVEHICULE CU 3 + 3 AXE SI CU MASA :
PESTE 36 t, DAR NU NAI MULT DE 38 t 609 737
PESTE 38 t, DAR NU NAI MULT DE 40 t1 737 1,100
PESTE 40 t DAR NU MAI MULT DE 44 t 1,100 1,751

 

TAXA PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APA 2010
Luntre, barci fara motor, folosite pt. pescuit si uz personal 18
Barci fara motor, folosite in alte scopuri 48
Barci cu motor 181
Nave de sport si agrement* 2,5 m - 12 m, inclusiv si peste 12 m 482 si 964
Scutere de apa 181
Remorchere si impingatoare :
Pana la 500 CP inclusiv 482
Peste 500 si pana la 2000 CP, inclusiv 783
Peste 2000 si pana la 4000 CP, inclusiv 1,205
Peste 4000 CP 1,928
Vapoare ( pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din aceasta ) 157
Ceamuri, slepuri, barje fluviale :
Cu capacitatea de incarcare pana la 1500 tone inclusiv 157
Cu capacitatea de incarcare de peste 1500 si pana la 3000 tone inclusiv 241
Cu capacitatea de inarcare de peste 3000 tone 422

                * criteriile de stabilire in norme


      Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru mijloacele de transport apartinand institutiilor publice si pentru cele ale persoanelor juridice care sunt utilizate pentru transportul public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful este stabilit in regim de transport public.

- Impozitul este anual si se achita in doua termene de plata semestriale egale, respectiv:

    -31 Martie
    -30 Septembrie

    Pentru sumele achitate dupa expirarea termenului de plata se calculeaza majorari de intirziere de 0,1% pentru fiecare zi de intirziere incepind cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta pina la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
    Incepind cu data de 01.07.2010, nivelul majorarilor de intirziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepind cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului de scadenta si pina la data stingerii, inclusiv.
    Actele de transfer al dreptului de proprietate .asupra mijloacelor de transport trebuie sa fie insotite de un certificat de atestare fiscala emis de organele fiscale in a caror raza teritoriala se afla inregistrat fiscal mijlocul de transport

Pentru deschiderea rolului fiscal in cazul dobandirii unui mijloc de transport :

- Cartea de identitate a mijlocului de transport;
- Actul de dobandire: contract de vanzare-cumparare / factura fiscala / certificat de mostenitor / act de donatie / declaratie vamala;
- Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport;
- Certificatul de Inmatriculare al Societatii Comerciale;
- Adeverinta eliberata de R.A.R.sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport-marfa cu masa totala de peste 12 tone-( numai pentru cele cu sistem de suspensie pneumatic).

Declarare auto leasing

Acte necesare:
- copie contract leasing financiar;
- copie proces verbal de predare primire sau nota de livrare
- certificat de inmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului , copie xerox
- certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului
- declaratia contribuabilului care cuprinde caracteristicile mijlocului de transport in 2 exemplare model ITL 007

Transfer auto

Acte necesare:
- o cerere in care solicita transferul la noul sediu a mijloacelor de transport detinute
- certificatul inscriere mentiuni de la registrul comertului
- incheierea judecatorului delegat
- actul aditional la statutul societatii
- certificatul de inmatriculare al societatii

DECLARATIA DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pana in 12 tone model 2006 ITL 005

DECLARATIA DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport peste 12 tone model 2006 ITL 007

Dobandiri si transferuri ale mijloacelor de transport

Art. 264. (1) in cazul unui mijloc de transport dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza de persoana de la data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit.
 (2) in cazul unui mijloc de transport care este instrainat de o persoana in cursul unui an sau este radiat din evidenta fiscala a compartimentului de specialitate al autoritatii de administratie publica locala, impozitul pe mijloacele de transport inceteaza sa se mai datoreze de acea persoana incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost instrainat sau radiat din evidenta fiscala.
 (3) in cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe mijloacele de transport se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.
 (4) Orice persoana care dobandeste/instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita.
 (5) instrainarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este inregistrat mijlocul de transport, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza mijloace de transport cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.