Alte impozite si taxe 


Pentru deschidere rol fiscal nou
-Certificatul de Inmatriculare al Societatii Comerciale

CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA emis de autoritatile administratiei publice locale.

1.Certificatul de atestare fiscala se emite de organul fiscala competent al autoritatii administratiei publice locale, la solicitarea contribuabililui.
2.Certificatul de atestare fiscala se elibereaza pe baza datelor cuprinse in evidenta pe platitor a organuluui fiscal competent si cuprinde creantele fiscale exigibile, existente in sold in prima zi a lunii urmatoare depunerii cererii, denumita luna de referinta.
3.In certificatul de atestare fiscala se mentioneaza creantele fiscale exigibile, cu termene de plata expirate pana la data de intai a lunii urmatoare emiterii acestuia.
4.Certificatul de atestare fiscala se emite in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data depunerii cererii de catre contribuabil si poate fi utilizat de contribuabil pe toata perioada lunii in care se emite. Certificatul de atestare fiscala emis in intervalul 25 a lunii- finele lunii este valabil pe toata perioada lunii urmatoare emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, in original sau in copie legalizata, oricarui solicitant.
5.Pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obilgatiilor fiscale locale datorate autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza se afla inregistrat fiscal bunul ce se instraineaza. Actele prin care se instraineaza cladiri, terenuri, respective mijloace de transport, cu incadrarea prevederilor prezentului alineat, sunt nule de drept.

DOCUMENTE NECESARE ELIBERARII CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

1. CERERE TIP (MODEL 2006 ITL 004) SEMNATA SI STAMPILATA
2. DELEGATIE PENTRU REPREZENTANTULUI LEGAL AL SOCIETATII COMERCIALE CA REPREZINTA SOCIETATE IN RELATIILE CU S.P.F.P.L. SECTOR 6 SI COPIE CARTE DE IDENTITATE SAU BULETIN
3. ULTIMA BALANTA DE VERIFICARE ( SEMNATA SI STAMPILATA)
4. COPIE COD UNIC DE INREGISTRARE SOCIETATE
5. LISTA MIJLOACELOR FIXE (CLADIRI) CU VALOAREA DE ACHIZITIE
( CONT 2121) SAU ANALITIC 212 SI DACA ESTE CAZUL DOCUMENTE DOVEDITOARE DIN CARE SA REIASA CA S-A EFECTUAT REEVALUAREA IN ULTIMII 3 (TREI) ANI ANTERIORI ANULUI FISCAL DE REFERINTA
6. EXPLICATIA(SEMNATA SI STAMPILATA) A SOLDULUI CONTULUI 211 SI 231(DACA ESTE CAZUL)