LISTA CONSILIERI

Principalele acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei Comunei Plătărești

Constitutia Romaniei

Legea 215/2001-republicata privindadministratia publica locala

Legea 195/2006 Legea-cadru a descentralizarii

Legea 189/1999-republicata privindexercitareaintiativei legislative de catrecetateniLegea 554/2004 privindcontenciosuladministrativ

Ordonanta de urgenta 27/2003- modificataprivindaprobareatacita

Legea 51/2006-republicata privindserviciilecomunitare de utilitatipubliceLegea 188/1999-republicata privindstatutulfunctionarilorpublici

Hotararea 1723/2004 privindaprobareaProgramului de măsuripentrucombatereabirocraţieiînactivitatea de relaţii cu publicul

Legea 544/2001 privindliberulacces la informatiile de interes public Legea 52/2003 privindtransparentadecizionala in administratia publica

Ordonanta 27/2002 privindreglementareaactivităţii de soluţionare a petiţiilor

Ordonanta 34/2006 privindatribuireacontractelor de achiziţiepublică, a contractelor de concesiune de lucrăripubliceşi a contractelor de concesiune de servicii

Legea 571/2003-Codul fiscal

Legea 61/1991-republicata pentrusancţionareafaptelor de încălcare a unornorme de convieţuiresocială, aordiniişiliniştiipublice

Legea 114/1996-modificata sicompletata-Legealocuintei

Legea 15/2003 privindsprijinulacordattinerilorpentruconstruireauneilocuinţeproprietatepersonală

Legea 18/1991-republicata Legeafonduluifunciar

Legea 1/2000pentru reconstituireadreptului de proprietateasupraterenuriloragricoleşicelorforestiere, solicitate potrivitprevederilor Leqiifonduluifunciar nr. 18/1991 şi ale Leqii nr. 169/1997

Legea 247/2005 privindreformaîndomeniiieproprietăţiişijustiţiei, precum şiunelemăsuriadiacente*

Legea 416/2001 privindvenitul minim garantat

Legea 448/2006-republicata privindprotecţiaşipromovareadrepturilorpersoanelor cu handicap

Legea 350/2006- Legeatinerilor

Legea 50/1991-republicata privindautorizareaexecutărlilucrărilor de construcţii

Ordonanta de Urgenta 44/2008 privinddesfăşurareaactivităţiloreconomice de cătrepersoanelefiziceautorizate, întreprinderileindividualeşiîntreprinderilefamiliale

Legea 273/2006 privindfinantelepublice locale

Legea 7/2004 privindCodul de conduita a functionarilorpublici, cu modificarilesicompletarileulterioare

Legea 53, CodulMuncii

OUG 99/2000 privindcomercializareaproduselorsiserviciilor de piata, cu modificarilesicompletarileulterioare

Legea 24/2000 privindnormele de tehnicalegislativa, cu modificarilesicompletarileulterioare

Legea 16/1996-a ArhivelorNationale

Legea 161/2003 privindunelemasuripentruasigurareatransparentei in exercitareademnitatiipublice, a functiilorpublicesi in domeniul de afaceri, prevenireasisanctionareacoruptiei

Legea 60/1991 privindorganizareasidesfasurareaadunarilorpublice

OG 35/2002 pentruaprobareaRegulamentului-cadru de organizaresifunctionare a consiliilor locale

Legea 393/2004 privindStatutulalesilorIocali

OG 28/2008, privindregistrulagricol, consolidata in 2009 Legea 114/1996, republicata, legealocuintei

Legeaasistenteisociale- nr 292/2011

Legea 17/2000 privindasistentapersoanelorvarstnice

Legea 272/2004 privindprotectiasipromovareadrepturilorcopiluluiactualizataLegea 217/2010 privindprevenireasicombatereaviolentei in familie

Legea 60/1993, republicata, alocatia de stat pentrucopii

Legea 277/2010 privindalocatiapentrusustinereafamilieie, actualizata

OUG 148/2005 privindsustinereafamiliei in vedereacresteriicopilului, actualizataLegea 416/2001 privindvenitul minim garantat

Hotarari ale Consiliului Local Plătărești