Lista consilierilorlocali ai Consiliului local al comuneiPlătărești

Nrt. Crt. Numele şi prenumele Apartenență politică
 1. 1.
ALEXANDRU ION PNL
 1. 2.
ANDREI CECILIA PSD
 1. 3.
BĂLĂCEANU IULIANA MARIA ALDE
 1. 4.
CARAENE AUREL PSD
 1. 5.
DIMA GINEL PNL
 1. 6.
DRAGOMIR AURICĂ PNL
 1. 7.
DUMITRICĂ CRISTIAN PNL
 1. 8.
LAZĂR NELU PNL
 1. 9.
LUPAȘCU ALEXANDRU PSD
 1. 10.
NEDELCU PAUL PNL
 1. 11.
NEDELCU TINCA PNL
 1. 12.
TĂNASE DIMA PNL
 1. 13.
VELICU NICOLETA PNL

1. Instrucţiuni, norme, regulamente şi circulare cu caracter dispozitiv primite de la organele centrale ale administraţiei publice;

2. Documente ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat al comunei Plătărești: caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri ale Consiliului local care aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, planuri de amplasare;

3. Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasament cu mobilier stradal, construcţii provizorii;

4. Certificate, adeverințe, avize, acorduri;

5. Documente procedurale specifice: note, referate, procese-verbale, rapoarte, situații etc;

6. Registrul general de intrare-ieșire, registre specifice;

7. Lista certificatelor de oportunitate, autorizaţiilor de ocupare a domeniului public, autorizaţiilor eliberate în baza prevederilor O.G. nr.99/2000;

8. Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcţionare al Compartimentului de Stare Civilă Plătărești;

9. Actele necesare în vederea instituirii de tutelă, curatelă, asistenţă socială a persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul întreținerii şi îngrijirii sale;

10. Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, avize pentru finanţarea şi executarea obiectivelor de investiţii de interes local;

11. Orice informaţii privind situaţia unui obiectiv de pe raza Comunei Plătărești;

12. Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social;

13. Documentaţiile tehnice de execuţie pentru lucrările de investiţii;

14. Strategii, programe privind dezvoltarea socială, economică şi turistică a Comunei Plătărești;

15. Materiale de promovare turistică a Comunei Plătărești;

16. Materiale informative pentru cetăţeni;

17. Minutele şedinţelor publice organizate în condiţiile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;

18. Protocoale de înfrăţire ale Comunei Plătărești, cu organe ale autorităţilor publice locale, din diverse ţări.

19. Planul Local de Actiune pentru Mediu;

20. Prevederi legale pentru mediu;

21. Anunțuri privind solicitări de obținere a acordurilor, avizelor de mediu pentru proiecte, planuri, programe, autorizații de mediu pentru activități;

22. Informații privind nivelurile impozitelor și taxelor locale, stabilite conform Hotărârilor Consiliului local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilități fiscale;

23. Informații privind activitatea cultural-sportivă desfășurată pe teritoriul comunei Plătărești;

24. Listele cu ofertele declarate câștigătoare pentru achiziții publice, servicii și lucrări, în conformitate cu Legea nr.98/2016;

25. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

Primar,

Florin DUMITRESCU

.

.

Organigrama