Numele, prenumele si datele de contact ale persoanei responsabile pentru Legea 544/2001 

Responsabil cu difuzarea informațiilor publice: secretar, TĂNASE Ionela, telefon fix 0242/533.044, fax 0424/533.166, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

LISTA cuprinzând documentele de interes public

 

1.Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, adresa, nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

2. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei comunei Plătărești, program de audienţe;

3. Actele normative ce reglementează organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local al comunei Plătărești;

4. Structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

5. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

6. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;

7. Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului local;

8. Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative;

9. Programul anual al achizitiilor publice, Centralizatorul achizitiilor publice si contractele cu valoare de peste 5000 de euro, Contractele cu valoare de peste 5000 de euro (începând cu anul 2015);

10. Programele și strategiile proprii;

11. Lista cuprinzând documentele de interes public;

12. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

13. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;

14. Buletinul informativ anual;

15. Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001;

16. Raportul anual privind transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr.52/2003;

17. Proiecte ale actelor normative ( hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale Primarului);

18. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului local al comunei Plătărești;

19. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Plătărești;

20. Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului local al comunei Plătărești;

21. Componenţa nominală, numerică şi apartenenţa politică a Consiliului local al Comunei Plătărești;

22. Informări întocmite pe Primarul comunei Plătărești privind starea economică şi socială a localităţii, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;

23. Rapoarte anuale de activitate întocmite de consilieri şi de către viceprimar;

24. Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire;

25. Declaraţiile de avere ale aleşilor locali şi ale funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Plătărești.

Primar,

Florin DUMITRESCU

MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În conformitate cu prevederile art.22 din Legea 544/2001 şi ale art.36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face întermen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001

Reclamatie Administrativa-Model_Raspuns Negativ_Legea544_2001

Reclamatie Administrativa-Model_Lipsa Raspuns_Legea544_2001

Search Clear Search
Collapse All
Expand All
Filename
An Adobe Acrobat file raport evaluare legea 544-anul 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file raport anual legea 544-2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file raport anual legea 52-2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file raport activitate legea 544 -anul 2019Download Preceding File Preview the file

Search Clear Search
Collapse All
Expand All
Filename
An Adobe Acrobat file raport-2018-544Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file raport-2016-52Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file raport-2016---544Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file raport-2015-544Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file raport-2015-52Download Preceding File Preview the file